Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Hafta Sonu Sertifika Programı


UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI   * YENİ

(Hafta Sonu Atölye Uygulamaları)

jŸoAmaç:   Bu eğitime katılanlar; İnsan Kaynakları işlevlerini bir bütün olarak detayları ile inceleyebilecek ve her bir faaliyetin diğer süreçlerle etkileşimini göreceklerdir. Bu bütünsel içerik sayesinde İnsan Kaynakları alanına yeni yönlenmiş katılımcılar hızlı bir uzmanlaşma için güçlü bir sistem bilgisi kazanacaklardır. Deneyimi ve uzmanlığı zaten belirli bir düzeye gelmiş olan katılımcılar ise bu içerik ile etkin bir gözden geçirme yaparak eksikliklerini tamamlama imkânı elde edebileceklerdir.

Hedef Kitle: Fiilen İnsan Kaynakları bölümünde herhangi bir seviyede görev yapmakta olanlar veya İnsan Kaynakları alanına hızlı ve güçlü bir başlangıç hedefleyenler.

Eğitim Yöntemi: Konunun akademik temelleri ile İnsan Kaynakları işlevler içindeki gerçek uygulama yöntemlerinin gözden geçirilmesine dayanacaktır. Katılımcıların aktif katılımları ile oluşturulacak sınıf içi çalışmalarla da bu bilgilerin kalıcı bir bütünsel bilgiye dönüşmesi desteklenecektir.

 

Program Ana Başlıklar:

• 1. Gün: Stratejik İK Yönetimi (Tuğba Özkabakcı)
• 2. Gün: İş Analizleri ve İK Planlaması(Mehmet Aksu)
• 3. Gün: İşe Alım ve Görüşme Teknikleri (Tuğba Özkabakcı)
• 4. Gün: Kariyer, Motivasyon Ve Eğitim Yönetimi (Mehmet Aksu)
• 5. Gün: Yetenek Yönetimi ve İK Bilgi Sistemleri (Tuğba Özkabakcı)
• 6. Gün: Ücret ve Performans Yönetimi (Mehmet Aksu)
• 7. Gün: Bordro ve Özlük İşlemleri Yönetimi (Hüseyin İrfan Fırat)

 

Program Alt Başlıklar:

1. GÜN: STRATEJİK İK YÖNETİMİ (TUĞBA ÖZKABAKCI)

İnsan Kaynakları ve Stratejik Yönetim

• Değişen Dünyada Yönetim ve İnsan Kaynakları
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları
• İnsan Kaynakları Yönetiminde İç ve Dış Çevre Analizi
• İnsan Kaynaklar ve Bilgi Yönetimi

İnsan Kaynakları Stratejilerinin Belirlenmesi

• Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları
• Balanced Scorecard: Uygulanabilir Strateji
• Öğrenen Organizasyonlar
• Değişim Yönetimi
• Organizasyonda Yeniden Yapılanma
• Kıyaslama (Bechmarking)
• Kurum Kültürü
• Sosyal Sorumluluk: Etik Anlayış ve Farklılıklarının Yönetimi

İnsan Kaynakları Stratejilerinin Uygulanması

• İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi
• Seçme ve İşe Alma
• Eğitim ve Geliştirme
• Kariyer Yönetimi
• Performans Yönetimi Sistemi
• Yönetici Geliştirme, Coaching ve Mentoring

İnsan Kaynakları Stratejilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

• Motivasyon ve İş Tatmini
• Empowerment (Güçlendirme)
• Organizasyonel Stres Yönetimi
• Performans Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
• Ücretlendirme, Ödüllendirme ve Takdir
• Çalışanları Elde Tutma

 

2. GÜN: İŞ ANALİZLERİ VE İK PLANLAMASI (MEHMET AKSU)

• İK planlamasının organizasyonlar için önemi
• İK planlamasına etki eden faktörler
• İK planlaması için gerekli analizler
• Organizasyonun bugünkü ve gelecekteki personel ihtiyaçlarını belirleme
• İş analiz yöntemleri
• İş yükü analizlerinin niteliği ve önemi
• İş analizinde yapılan temel hatalar
• İş tanımları ve gereklilikleri
• İş tanımlarının organizasyon şemaları ile ilişkisi
• İş tanımlarının prosedür ve talimatlarla ilişkisi
• İş yükü analizleri ve norm kadro
• İK profil analizleri
• Personel devir hızı analizleri
• Devamsızlık analizleri
• Firma trendleri /hedefleri
• Mevcut personel ihtiyacının belirlenmesi
• Gelecekteki personel ihtiyacının belirlenmesi
• İK planlaması ve Organizasyonel yedekleme

Atölye çalışmaları: İş analizi proje planlaması,  İş analizi ve görüşme planlaması, İş analiz formu ve uygulama, Rutin işler için iş yükü analizi uygulaması, Rutin olmayan için iş yükü analizi uygulaması, Personel ihtiyacı belirleme uygulaması, Personel bütçesi hazırlama

 

3. GÜN: İŞE ALIM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ (TUĞBA ÖZKABAKCI)

• İşe alım sistemi ve önemi
• İşe alım prosedürü
• Politika, soru, süreç ilişkisi
• Politika hiyerarşisi
• İşe alım politikası
• Prosedür yazım tekniği
• Temel İK süreçleri ve işe alımla ilişkileri
• İşe alım sürecinin etkinliği ve ölçümü
• Aday kaynakları ve aday sağlama yolları
• İşe alım öncesi yapılacak hazırlıklar
• İş başvuru formunun tasarlanması
• İş profilinin çıkarılması
• Personel istek formunun doldurulması ve onaylanması
• Seçim yönteminin belirlenmesi
• İş duyurusunun yapılması: yöntemler ve dikkat edilecek noktalar
• Başvuruların kabulü ve başvuru yönetimi
• Ön inceleme
• Sınav/test uygulaması
• Öngörüşme
• İşe alım görüşmeleri
• Görüşme çeşitleri ve görüşme yöntemleri
• Yapılandırılmış görüşme ve önemi
• Görüşmeye hazırlık ve önemi
• Görüşme ortamının nitelikleri ve hazırlanması
• Görüşmelerdeki soru tipleri
• Görüşmeye başlama
• Görüşmenin sürdürülmesi: kişilik özellikleri, deneyim ve niteliklerin araştırılması
• Görüşmenin bitirilmesi
• Değerlendirme kriterleri
• Görüşme sonrası yapılacaklar
• Referans araştırma
• Seçim kararı ve iş teklifi
• İşe başlatma ve oryantasyon

Atölye çalışmaları: İşe alım sürecinde temel sorular, İşe alım sürecinin tasarımı, İşe alımda sürecinde kullanılabilecek formlar, Öngörüşme uygulamaları, Referans araştırma uygulaması, İşe alım prosedürü yapılandırma

 

4. GÜN: KARİYER, MOTİVASYON ve EĞİTİM YÖNETİMİ (MEHMET AKSU)

• Kariyer Yönetimi ile ilgili temel kavramlar
• Kariyer ile ilgili temel kavramlar
• Şirket-Birey dengesi
• Kariyer yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri
• Kariyer yönetiminin amacı ve yararları
• Firma kültürü ve kariyer
• Kariyer yönetimi politikası
• Firmanın ve çalışanların sorumlulukları
• Motivasyon politikası
• Kariyer yönetimi araçları ve uygulamaları
• Kariyer haritaları
• Kariyer danışmanlığı
• Kariyer rehberliği
• Kariyer merkezleri
• Koçluk / mentorluk
• Eğitim ve geliştirme programları
• İş rotasyonu
• İç işe alım
• Transfer / yer değiştirme
• İşten çıkarma ve outplacement
• Emeklilik
• Oryantasyon programı
• Yönetici geliştirme
• Terfi
• Örgütsel yedekleme
• Kariyer sorunları
• Cinsiyetten kaynaklanan sorunlar
• Çift kariyerlilik
• Başlangıç dönemi kariyer sorunları
• Kariyer düzleşmesi
• Beceri ve yeteneğin yitirilmesi
• Kariyer sonu sorunları
• Gözden düşme
• İşten çıkarılma
• Stres ve tükenmişlik
• Engellenme
• Kariyer planlamadan kurum içi kariyer danışmanlığına
• Danışmanlığın niteliği ve içeriği
• Motivasyon ile ilgili temel kavramlar
• Çalışma yaşamı ve insan
• İşletmenin paydaşları ve iç müşteri
• Motivasyon, amaçları ve önemi
• Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi
• Bireysel gelişim ve motivasyon
• İşin niteliği ve motivasyon
• İstekler, beklentiler ve motivasyon
• Kişilik özellikleri ve motivasyon
• Motivasyon yönetimi ve İK uygulamaları
• Kurum kültürü ve değerleri
• Kurum içi iletişim
• Motivasyon uygulamaları
• Temel İK süreç uygulamaları
• Ayın personeli uygulaması
• Şirket plaketi uygulaması
• İşten ayrılma görüşmeleri
• Öneri/ödül sistemleri
• Duyuru panoları ve şirket bülteni
• Internet uygulamaları
• Önemli günler uygulamaları
• Sosyal faaliyet uygulamaları
• Şirket kulübü ve kartı uygulamaları
• Sosyal yardımlar
• Yemek – içecek
• Personel servisleri
• Şirket aracı uygulamaları
• Dizüstü bilgisayar – cep telefonu
• Emeklilik – sağlık sigortası
• Lojman, kreş, burs
• Diğer ek fayda uygulamaları
• Personel memnuniyet anketleri
• Amaçları ve niteliği
• Uygulama koşulları
• Değerlendirme kriterleri
• Anketin özellikleri
• Anketin uygulanması
• Değerlendirme ve sonuçların kullanım alanları
• Dikkat edilecek noktalar
• Form ve uygulama örnekleri

Atölye çalışmaları: Kariyer haritası çıkarma, Yedekleme planı hazırlama, Kariyer sorunlarını belirleme, Kurum içi kariyer danışmanlığı uygulaması, Motivasyon uygulamaları anketi, Motivasyon yönetimi sürecinde temel sorular, Personel memnuniyet anketi geliştirme

 

EĞİTİM YÖNETİMİ

• Temel Kavramlar
• Yeni ekonominin getirdikleri
• Yaşam boyu öğrenme
• Eğitim kavramı ve amaçları
• Eğitim yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri
• Eğitim türleri ve öğrenme süreçleri
• Eğitim yönetiminin işletme performansına etkisi
• Eğitim politikası
• Eğitim planlaması
• Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Eğitim takvimi hazırlama
• Eğitim bütçesinin hazırlanması
• Şirket içi eğitim sisteminin kurulması
• Şirket içi eğitim alanlarının belirlenmesi
• Eğiticilerin seçilmesi ve eğitimi
• Şirketiçi eğitim programlarının geliştirilmesi
• Eğitim hizmetlerinde dış kaynaklardan yararlanma
• Alınacak eğitimlerin niteliklerinin belirlenmesi
• Eğitim kurumu araştırma
• Eğitim detaylı bilgilerinin ve teklifin alınması
• Tekliflerin değerlendirilmesi, seçim ve sözleşme
• Eğitimlerin uygulanması, izlenmesi ve ölçümü
• Katılımcıların seçimi ve eğitim organizasyonu
• Ölçme ve değerlendirme
• Eğitim kayıtları

Atölye çalışmaları: Eğitim yönetimi sürecinde temel sorular, Eğitim planlama uygulaması, Eğitim bütçeleme uygulaması, Oryantasyon programı tasarımı, Eğitim organizasyonu, Eğitim değerlendirme, Eğitim yönetimi prosedürü yapılandırma

 

5. GÜN: YETENEK YÖNETİMİ ve İK BİLGİ SİSTEMLERİ (TUĞBA ÖZKABAKCI)

YETENEK YÖNETİMİ

• Yetenek nedir?
• Yeteneğin değeri
• Yetkinlikler ve Yetenek Yönetimi
• Yetenek yönetiminde koçluk
• Yetenek yönetimi ve ölçümlenmesi

İK BİLGİ SİSTEMLERİ

• Bilişim nedir?
• Bilişim ve Gelişim
• Diğer ülkelerde ve Türkiye’de bilişim ve İnsan Kaynakları gelişimine genel bakış
• Kaynak bazlı bakış ve İnsan Kaynakları yönetimi
• Organizasyonlardaki değişim süreci
• Yetkinlikler
• İnsan Kaynaklarında bilgi yönetimi
• İnsan Kaynakları Modülleri
• E-İnsan Kaynakları, E- Hedefler ve E-Çıktılar
• İK Bilgi sistemleri program ve yazılım örnekleri

 

6. GÜN: ÜCRET ve PERFORMANS YÖNETİMİ (MEHMET AKSU)

ÜCRET YÖNETİMİ

• Temel kavramlar
• Ücretin tanımı ve önemi
• Ücretin belirlenmesine etki eden faktörler
• Ücret yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri
• Ücret yönetiminin işletme performansına etkisi
• Şirket – Birey Dengesi
• İş değerlemesi
• İşin niteliği
• İş değerlemesi ve unsurları
• İş değerlemesi aşamaları
• İş değerleme yöntemleri
• Sıralama yöntemi
• Sınıflama yöntemi
• Faktör karşılaştırma yöntemi
• Faktör-puan yöntemi
• Faktör-puan örneği
• Ücret yönetimi
• Farklı bakış açılarından ücret kavramı
• Ücret yönetimi – özlük işleri ilişkisi
• Performans-ücret yönetimi ilişkisi ve prim sistemleri
• Ücret politikasının belirlenmesi
• Ücret sistemleri
• Ücret çeşitleri ve bileşenleri
• Temel ücret sistemleri
• Ücret sisteminin kurulmasının önemi ve kurumsal adalet
• Ücret araştırmalarının yapılması
• Ücret artış sistemleri
• Ücretin işverene maliyeti ve personel bütçesinin hazırlanması
• Ücret sisteminin kurulması
• Ücret faktörlerini belirleme, dereceleme ve ağırlıklandırma
• Ücret skalaları, özellikleri

Atölye çalışmaları: İş değerleme proje planlaması, Faktör derece ve tanımları, Faktör ağırlık belirleme, İş değerleme formu, İş değerleme çapraz kontrol, Unvan yerleşimi, Ücret eğimi belirleme, Ücret skalası geliştirme, Yeni ücret skalasının uygulaması (Eylem planı hazırlama)

PERFORMANS YÖNETİMİ

• Temel kavramlar
• Performans yönetimi ve değerlendirmesinin amaçları
• Yönetici, çalışan ve işletme için yararları
• Şirket-takım-birey performansı ilişkisi ve yansımaları
• Performans yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri
• Performans yönetimi ve kurumsal değişim
• Performans yönetimi ve hedefler
• Hedef belirleme ve roller
• Hedef entegrasyonu ve kurumsal hedeflerin indirgenmesi
• İyi bir hedefin özellikleri, SMART tekniği ve ölçeklendirme
• Hedef türleri ve hedeflerin ağırlıklandırması
• Rutin görevler ve hedef belirlemede zorluklar
• Hedef izleme/performans yönetimi ilişkisi
• Performans yönetimi ve yetkinlikler
• Yetkinlikler ve türleri
• Yetkinliklerin belirlenmesi
• Ölçeklendirme ve ağırlıklandırma sorunu
• Fonksiyon/ personel gruplarına göre hedef/yetkinliklerin ağırlıklandırılması
• Performans değerlendirme sistemi
• Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri
• Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar
• Performans Değerlendirme kapsamının, değerlendirici ve değerlendirilenlerin belirlenmesi
• Performans Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
• Performans Değerlendirme sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve denetimi
• Sistem eğitimleri ve çalışan desteği
• Performans görüşmeleri ve sonuçları
• Görüşmenin niteliği ve amaçları
• Görüşmeye hazırlık, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
• Görüşmelerde dikkat edilecek noktalar
• Performans yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlar
• Temel değerlendirme hataları
• Geribildirimin önemi ve şekli
• Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Kariyer yönetimi, yönetici geliştirme ve örgütsel yedekleme
• Performansın ödüllendirilmesi
• Yetersiz performans ve performans geliştirme

Atölye çalışmaları: Performans yönetimi proje planlaması, Detaylı zaman planlaması örneği, Performans değerlendirmeye yönelik iş analizi, Temel performans göstergeleri, Yetkinlik havuzu oluşturma ve yetkinlik anketi, Performans yönetimi sürecinde temel sorular, Performans yönetimi esasları, Performans değerlendirme formları, Performans yönetimi prosedürü yapılandırma

 

7. GÜN: BORDRO ve ÖZLÜK İŞLEMLERİ YÖNETİMİ (HÜSEYİN İRFAN FIRAT)

•Özlük yönetiminin kapsamı ve İnsan Kaynakları işlevleri açısından önemi
•İşyeri kuruluşunda özlük işlemleri
•Özlük dosyası içeriği, kayıtları, arşivleme
•İşe giriş aşamasındaki temel işlemler
•İş sözleşmesi (akdi) ile ilgili tanımlar ve uygulama detayları
•İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ve diğer yönetmeliklerinin getirdiği çalıştırma zorunlulukları
•Çalışma şartlarının düzenlenmesi, yürütülmesi, olağan bordro ve SGK işlemleri

* Personelin Özlük Dosyasının Oluşturulması ve Bildirimler
* Bordro Hesaplamaları
* Bireysel Emeklilik ve Özel Sigorta İndirimleri
* Ücret ve Ek Ödemeler Üzerindeki Yasal Kesintiler
* Tazminat Hesaplamaları

•Esnek çalışma yaklaşımı ve uygulama imkânları
•Çalışanlar ve çalışma hareketleri ile ilgili sayısal raporlar
•Oluşturulması zorunlu kurullar ve üniteler
•İşten ayrılma aşamasındaki temel işlemler ve hukuki detaylar

 

 Diğer Bilgiler

  • Hedef Kitle: Fiilen İnsan Kaynakları bölümünde herhangi bir seviyede görev yapmakta olanlar veya İnsan Kaynakları alanına hızlı ve güçlü bir başlangıç hedefleyenler.
  • Eğitim Süresi: 7 Tam Gün / 56 Saat / 10.00 – 18.00
  • Eğitmen: Mehmet Aksu & Tuğba Özkabakçı & Hüseyin İrfan Fırat
  • Eğitim Ücreti: Şirket içi ve bireysel katılım ücreti için Derya Bekir Gönen’i arayınız
  • Katılımcı Sayısı: 8 Max 10
  • Ücrete Dâhil Olanlar: Yedi tam günlük eğitim, dokümantasyon, Katılım Belgesi, Eğitim Kitabi, Çay – Kahve kurabiye ikramları

 

 

Kayıt için tıklayınız