4857 ve 5510 Sayılı Yasalarla Güncellenmiş Personel Yönetimi Uygulamaları Eğitimi

 

 4857 ve 5510 Sayılı Yasalarla Güncellenmiş Personel Yönetimi Uygulamaları Eğitimi

 

İki tam gün sürecek bu eğitim programı esnasında;

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Torba Yasa ve GSS ile Meydana Gelen Değişiklikler

İşyeri Kurma İznine Getirilen Değişiklikler… İşyerinde Meydana Gelen Ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Gereken Değişiklikler… İşe alım ve Sigortalılık işlemleri, özlük dosyaları, belgeler ve deneme süresi… Alt İşveren -Asıl İşveren Kavramı, Değişen İkinci Fıkra. Ek Fıkra. ..Alt İşverenin İşyerini SGK’na Bildirmesi …İş sözleşmesi,Türleri, İş Sözleşmesinden doğan borçlar,… Ücret, Türleri, Ücret Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödeneği, Beş Puanlık Prim Katkısı, Sigortalıların Primlerinin Hazinece Karşılanmasının Esasları, Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli…Asgari Geçim İndirimi,… Çalışma süreleri ve Fazla mesai, denkleştirme esası ve örneği, Yoğunlaştırılmış İş Haftası…Yıllık Ücretli izin,…

İş Sözleşmesinin sona ermesi, Nedenleri, Yeni işverenin sorumluluğu, Anlaşmalı Feshin (İkalenin) Sonuçları… Tazminatlar, Hesaplanması, Ödemedeki Hususlar, Zamanaşımı, Ayrımcılık Tazminatı ve Hesaplama Biçimi… İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler, Prim Oranları, Ödeme Süresi, İAB,…(Yeni Düzenlemeye Göre )… İş Güvencesi Yasası, Fesih Nedenleri, Performans Değerlendirme, Savunma Hakkı,….İş Sağlığı ve Güvenliği Konusuna Getirilen Değişiklikler, Amaç, Yaptırım, Sonuç,.. İşveren Yükümlülükleri, Bildirim Yükümlülükleri, Gerekli Belgeler (SGK), Çalışma Mevzuatında İstihdam Yükümlülükleri Ve Özel Hükümlerle Korunanlar, İşyeri Hekimi,..(Yeni Düzenlemeye Göre)… Özürlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu Konusuna Getirilen Yenilikler gibi konularda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ   

1.GÜN

Tanışma

 

1. İŞE ALIM VE SİGORTALILIK İŞLEMLERİ

•                     İşverenin “işçi özlük dosyası” düzenleme yükümlülüğü

•                     İşe giriş evrakları

•                     İşbaşı yaptırılırken imzalatılacak belgeler

•                     Deneme süresi

 

2. İŞ İLİŞKİSİ TÜRLERİ

•                     Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi

•                     Alt İşveren –Asıl İşveren Kavramı

•                     Alt İşverenin İşyerini SGK’na Bildirmesi

•                     Geçici (Ödünç) İş İlişkisi

 

3. İŞ SÖZLEŞMESİ

•                     İş Sözleşmesinin Şekli

•                     Belge Verme Zorunluluğu

•                     İş sözleşmesi türleri

•                     Sürekli ve Süreksiz İş

•                     Belirsiz süreli iş sözleşmesi

•                     Belirli süreli iş sözleşmesi

•                     Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

•                     Emsal İşçi

•                     Geçici(ödünç) iş ilişkisi

•                     Çağrı Üzerine Çalışma

•                     İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

•                     Eşit Davranma İlkesi

•                     İş sözleşmesinde yer alması gereken önemli ayrıntılar

 

 

4.ÜCRET

•                     Ücretin Taraflar İçin Önemi

•                     Ücret Türleri

•                     Çıplak Ve Giydirilmiş Ücret Kavramları

•                     Asgari Ücret

•                     Ücretin Ödenmesi

•                     Avans

•                     Ücretin Ödendiğinin Kanıtlanması

•                     Ücretin Gününde Ödenmemesi

•                     İşçinin Çalışmama Hakkı

•                     Fazla Ödenen Ücretin İadesi

•                     Ücrette Zaman Aşımı

•                     Ücretin Korunması

•                     Ücretin Takas Edilmezliği

•                     Ücret Kesme Cezası

•                     Ücrette Değişiklik Ve İndirim Yapılamaması

•                     İşçi Ücretlerinin İflas Ve Haciz Durumlarındaki Önceliği Ve Yaptırımlar

•                     İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi: ‘Ücret Garanti Fonu’

•                     Yarım Ücret

•                     Ücret Dışındaki Bazı Ödemeler

•                     Ücret Bordrosunda Olması Gerekli Bilgiler

•                     Gelir Vergisi Oranları

•                     Prime Esas Kazançlar

•                     Beş Puanlık Prim Katkısı

•                     Sakatlık İndirimi

•                     Bireysel Emeklilik Ve Özel Sigorta İndiriminde Üst Sınır

•                     Sigortalıların Primlerinin Hazinece Karşılanmasının Esasları

•                     Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

•                     Ücret Üzerindeki Yasal Kesintiler

 

 

5. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

•                     Asgari Geçim İndirimi Kapsamı

•                     Asgari Geçim İndirimi Kapsamı Oranları

•                     İndirim Uygulamasında Eş ve Çocuk Tabiri

•                     Hesaplama Biçimi

 

 

6. ÇALIŞMA SÜRELERİ VE FAZLA MESAİ

•                     Çalışma Süresi Ve Denkleştirme Esası ve Örneği, Yoğunlaştırılmış İş Haftası

•                     Telafi Çalışması

•                     Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

•                     Çalışma süresinden sayılan haller

•                     Çalışma süresinden sayılmayan haller

•                     Ara Dinlenmesi

•                     Vardiyalı Çalışma

•                     Gece Çalışması

•                     Kadın İşçilerin Gece Çalıştırılmaları

•                     Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri

•                     Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı

•                     Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni

•                     Normalden az çalışma süreleri

•                     Fazla Mesai

•                     Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde fazla çalışma

•                     Hafta Tatili ve Genel Tatil

•                     Ulusal Bayram ve Genel Tatiller

•                     Genel Tatil Ücreti

 

 

7. YILLIK ÜCRETLİ VE DİĞER İZİNLER

•                     Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma Koşulları

•                     Yıllık İzinin Hesabında Çalışılmış Gibi Sayılan Süreler

•                     Yıllık Ücretli İzin Kayıt Belgesi

•                     Yıllık İzin Süreleri

•                     İznin Bölünmezliği ve Toplu İzin

•                     Ücretsiz Yol İzni

•                     İzin Ücreti

 

 

2.GÜN

 

8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

•                     İş Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri

•                     İşveren Ve İş Görene Fesih Hakkı Tanıyan Ortak Maddeler

•                     17. Maddedeki Bildirim Önelleri

•                     17. Madde Çerçevesinde Fesih Durumunda İş Arama İzni

•                     Kötü Niyet

•                     Yeni İşverenin Sorumluluğu

•                     14. Maddede Yer Alan Sebepler

•                     24.Maddedeki Sebepler

•                     Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi

•                     İşçinin İtirazı Ve İşverenin Fesih Hakkı

•                     25.Maddedeki Sebepler

•                     Akdin Fesih Hakkını Kullanmada Hak Düşürücü Süreler

•                     İş Sözleşmesinin Son Ermesinde Diğer Nedenler

•                     Anlaşmalı Feshin (İkalenin) Sonuçları

•                     Sözleşmenin Bitiminden Önce Sözleşmeyi Bozma

 

 

9.TAZMİNATLAR

•                     Kıdem Tazminatı

•                     İş Yasasına Göre Kıdem Tazminatının Ödenebileceği Durumlar

•                     Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışma

•                     Aynı İşyerinde Aralıklı Çalışma

•                     Kıdem Tazminatının Hesaplanması

•                     Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacak Ödemeler

•                     Kıdem Tazminatına Esas Olacak Ücret Ve Ekleri

•                     Kıdem Tazminatında Dikkate Alınmayacak Ödemeler

•                     Yeni İşverenin Sorumluluğu

•                     Ödeme Zamanı Ve Faiz

•                     Faiz Tutarı Ve Zaman Aşımı

•                     İhbar Tazminatı

•                     Gecikme Faizi

•                     Zamanaşımı

•                     Kötüniyet Tazminatı

•                     Feshin Kötü niyetli Sayılmasını Gerektiren Durumlar

•                     Kötü Niyetle Yapılan Fesihlerle İlgili Bazı Örnekler

•                     Kötüniyet İddiası Ve İspat Yükümlülüğü

•                     Hesaplanması

•                     Gecikme Faizi

•                     Zamanaşımı

•                     Sendikal Tazminat

•                     Sendikal Tazminata Hak Kazanılmasının Koşulları

•                     Eşit İşlem Yapma Borcu Ve Ayrımcılık

•                     Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlandırmada Ayırımcılık

•                     Sendikaya Üye Olma Veya Olmama Konusunda Ayrımcılık

•                     Sendikal Faaliyetler Sebebiyle Ayrımcılık

•                     Sendikal Tazminatı Gerektiren Fesihlerden Bazı Örnekler

•                     Ayrımcılık Tazminatı

•                     Hesaplanma Biçimi

•                     İbra (Aklanma ) Belgesi

 

10. İŞSİZLİK SİGORTASI

•                     İşsizlik Sigortası Prim Oranları

•                     İşsizlik Sigortası Prim Matrahına Giren Ödemeler

•                     İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Şartları

•                     İşsizlik Ödeneğinin Miktarı (Yeni Düzenlemeye Göre )

•                     İşsizlik Ödeneği Ödeme Süresi

•                     İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler

•                     İşten Ayrılma Bildirgesinin (İAB) Düzenlenmesi

•                     İAB Düzenlemek Zorunda Olmayanlar

 

 

11.İŞ GÜVENCESİ YASASI

•                     İş Güvencesinin Kapsamı

•                     Fesih Nedenleri

•                     İşçinin Davranışlarından Doğan Geçerli Nedenler

•                     İşçinin Yetersizliğinden Doğan Geçerli Nedenler

•                     Performans Değerlendirme

•                     İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler

•                     İşyerinin Dışından Kaynaklanan Sebepler

•                     İşyeri İçi Sebepler İse

•                     Geçerli Neden Sayılmayacak Haller

•                     Sözleşmenin Feshinde Usul

•                     Feshin Yazılı Yapılması Kuralı

•                     Feshin Tebliği Zorunluluğu

•                     Fesihte Sebep Gösterme Kuralı

•                     Savunma Hakkı

•                     Fesih Bildirimine İtiraz Ve Usulü

•                     Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

•                     İşe İade Kararı Sonunda İşçinin Davranışı

•                     İşe İade Kararı Sonunda İşverenin Davranışı

•                     Toplu İşçi Çıkarma

•                     Toplu İşçi Çıkarma Nedenleri

•                     Çıkarılacak İşçi Sayısı

•                     Çıkarma Süresi

•                     Çıkarma Usulü

•                     Bildirim Yükümlülüğü

•                     Görüşme Yükümlülüğü

•                     Toplu İşçi Çıkarma Usulünün İstisnaları

•                     Toplu İşçi Çıkarma Hükümlerine Aykırılığın Sonuçları

 

 

12.İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

•                     Çalışma Mevzuatında İşverenin Yükümlülükleri

•                     SGK Mevzuatı Açısından İşten Ayrılma Bildirgesi

•                     İşverenlerin Kurma İzni Ve İşletme Belgesi Alma Zorunluluğu

•                     Çalışma Mevzuatına Göre İşyerine Asılması Gereken Belgeler

•                     Çalışma Mevzuatında İstihdam Yükümlülükleri Ve Özel Hükümlerle Korunanlar

•                     Çalışma Mevzuatında İşverenlerin İstihdam Yükümlülükleri

•                     Özürlü Eleman Çalıştırma Zorunluluğu (Yeni Düzenlemeye Göre)

•                     İş Güvenliği İle İlgili Görevli Mühendis Veya Teknik Eleman Görevlendirme Yükümlülüğü

•                     İşyeri Hekimi (Yeni Düzenlemeye Göre)

 

 

13.İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN TORBA YASADA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

14.GSS HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

 

 

Diğer Bilgiler

  • Hedef Kitle: İK Uzmanları ve Personel Yöneticileri
  • Eğitim Yöntemi: Sunum Eşliğinde Anlatım, Karşılıklı tartışma Soru Cevap Uygulamaları bulunmaktadır.
  • Eğitim Süresi: 2 Tam Gün / 10.00 – 18.00
  • İdeal Katılımcı Sayısı: 6 Max: 8
  • Eğitmen: Hüseyin İrfan Fırat (İK ve Per. Yön. Danışmanı)
  • Katılım Ücreti: Şirket içi ve bireysel katılım ücreti için Derya Bekir Gönen’i arayınız
  • Ücrete Dahil Olanlar: İki tam günlük eğitim, dokümantasyon, Eğitimcimiz son kitabı, Katılım Belgesi, Öğlen Yemeği ve Çay – Kahve kurabiye ikramları

 

Kayıt için tıklayınız